top of page

Warunki świadczenia usług

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Strona internetowa pod adresem https://www.winnicabielawska.pl/shop jest prowadzona przez Winnica Bielawska Tomasz Pawlaczek, zarejestrowana pod adresem Wodna 20, 58-280 Bielawa, NIP: 882-195-01-61 REGON: 367751199.

 2. Winnica Bielawska Tomasz Pawlaczek posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pod adresem: Wodna 20, 58-260 Bielawa (dalej „Sklep”), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I-2/B/2/2018 z dnia 23.03.2018 r. wydane przez Burmistrza Bielawy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Oraz Winnica Bielawska Tomasz Pawlaczek posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pod adresem: Wodna 20, 58-260 Bielawa (dalej „Sklep”), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr II-1/B/1/2021 z dnia 15.02.2021 r. wydane przez Burmistrza Bielawy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 1. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony pod adresem Wodna 20, 58-260 Bielawa, e-mail: biuro@winnicabielawska.pl

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Zawarcie umowy sprzedaży, składanie zamówienia i jego ewidencjonowanie
  z wykorzystaniem Strony, następuje pod adresem wskazanym w §1 ust. 3, 
  z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, wyłącznie w ramach Towarów będących na stanie Sklepu.

 

 • 2

 1. Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady dokonywania oraz rejestrowania zamówień składanych z wykorzystaniem Strony służącej zapoznawaniu z Towarami oferowanymi przez Sklep, który w zakresie oferowania oraz sprzedaży artykułów alkoholowych działa na podstawie ww. zezwolenia;

 2. warunki i zasady składania elektronicznych zamówień przy użyciu Strony;

 3. warunki i zasady zawierania Umów sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą przy użyciu Strony;

 

 • 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 2. Kupujący – rozumie się pełnoletnią osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach Sklepu. 

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin użytkowania i zawierania umowy na stronie internetowej https://www.winnicabielawska.pl/shop;

 4. Sklep: miejsce, w którym następuje sprzedaż produktów tj. Wodna 20, 58-260 Bielawa.

 5. Sprzedający: Winnica Bielawska Tomasz Pawlaczek, zarejestrowane pod adresem Wodna 20, 58-280 Bielawa, NIP: 882-195-01-61 REGON: 367751199 Strona – witryna internetowa pod adresem https://www.winnicabielawska.pl/shop;

 6. Towar – oferowany produkt na stronie internetowej https://www.winnicabielawska.pl/shop;

 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204. z poź. zm.);

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, będące zawarciem umowy sprzedaży i ustanowienie Kuriera jako pełnomocnika do odbioru i dostarczenia zamówionego towaru.

 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY

 1. Stronę internetową użytkować mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które dokonały poświadczenia wieku pełnoletniego. Jednocześnie Sprzedający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe oświadczenie wieku przez Kupującego. 

 2. Kupno towarów możliwe jest wyłącznie po rejestracji i aktywacji Konta Kupującego, w którym Kupujący zobowiązuje się do podania wszystkich wymaganych danych.

 3. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Strona wymaga zarejestrowania konta Kupującego i podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Kupującego, podczas zakładania Konta Kupującego, strona sklepu wymaga podania m.in. daty urodzenia. Jednocześnie Sprzedający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Kupującego.

 4. Podczas dokonywania kupna Towarów zawartych na Stronie, Kupujący zobowiązany jest w procesie kupna, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażenia akceptacji na jego treść.  Ponadto Kupujący podaje wszystkie wymagane dane osobowe, w tym te weryfikujące jego wiek. Podanie niepełnych danych oznaczać będzie brak zgody na treść niniejszego Regulaminu i uniemożliwi dokonanie rejestracji zamówienia. 

 5. Sprzedający może odstąpić od zawartej umowy z chwilą naruszenia przez Kupującego niniejszego Regulaminu oraz gdy Kupujący:

 1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

 2. dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

 3. dopuścił się zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego  jako łamiące obowiązujące przepisy prawa lub godzące w dobre imię Sprzedającego

 1. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

 1. użytkowania Strony nie zakłócając jej funkcjonowanie;

 2. użytkowania Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;

 3. użytkowania wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony wyłącznie do własnego użytku osobistego;

 4. użytkowania Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych tj.: posiadania komputera osobistego lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie ze Strony, posiadania dostępu do sieci Internet, korzystania z dowolnej przeglądarki internetowej. 

 2. Strona przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Strony przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Złożenie zamówienia wymaga potwierdzenia pełnoletniości osoby składającej zamówienie, podając datę urodzenia zakładając Konto Kupującego.

 

ROZDZIAŁ III 

UMOWA SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży przy użyciu Strony https://www.winnicabielawska.pl/shop należy dokonać wyboru produktu, jego ilości i potwierdzić zamówienie, wraz z akceptacja Regulaminu korzystania ze strony internetowej. Kupujący zobowiązany jest wykonać kolejne czynności wyświetlane na Stronie, celem sfinalizowana transakcji. 

 2. Kupujący dodaje kolejno do koszyka wybrane Towary i ich ilość. 

 3. W trakcie składania Zamówienia – do chwili zatwierdzenia przycisku „Zapłać teraz” – Kupujący posiada możliwość zmiany zamówienia o zakres przedmiotowym i ilościowy oferowanych Towarów.  

 4. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Kolejne etapy Koszyka i Zamówienia będą zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 3. wybranego sposobu odbioru przedmiotu zamówienia.

 4. wybranej metody płatności,

 1. W wyniku kolejno następujących akceptacji (zamówienia i płatności oraz niniejszego Regulaminu), zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym pod adresem wskazanym w  §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

 2. Akceptacja Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność, że w przypadku skorzystania z usługi firmy kurierskiej odbiór przedmiotu zamówienia od kuriera nastąpi osobiście przez osobę Kupującą. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Kupującego, iż jest osobą pełnoletnią oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej jego odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw oraz, że Kupujący zobowiązuje się, że odbiór Towaru nastąpi przez osobę trzeźwą.

 3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podczas realizacji zamówienia,  podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (w Koncie Kupującego) oraz naciśnięcie przycisku „Zapłać teraz”.

 4. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem
  ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu
  i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów dodanych do koszyka. 

 5. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie #”numer zamówienia” potwierdzone”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów. 

 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej.

 7. Zawarcie umowy przez Kupującego powoduje po jego stronie zobowiązanie do realizacji umowy. Jakiekolwiek zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego wygasają z chwilą odbioru Towaru i zapłaty środków finansowych za zamówienie  przez Kupującego.

 

ROZDZIAŁ IV 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • 6

 1. Kupujący, podczas składania zamówienia ma do wyboru dwie formy odbioru towaru:

  1. Osobiście w Sklepie – „Odbierz”

  2. Osobiście przez usługę kurierską – „Wyślij”

 2. W sytuacji wyboru odbioru osobistego przez usługę kurierską, Towar zostaje przekazany pod adres wskazany przez Kupującego.

 3. Kupujący zobowiązuje się do poniesienia kosztów usługi kurierskiej, zgodnie automatycznie obliczaną i wyświetlaną w Koszyku opłatą za dostawę towaru (opłata kurierska).

 4. Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką kupionego Towaru, wymagany prawem dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży – paragon.

 5. Towar zostaje wydany z chwilą jego odbioru w Sklepie w formie wskazanej w §6 ust. 1 pkt a lub b. W przypadku o którym mowa w §6 ust. 1 pkt. b, Kupujący akceptuje firmę kurierską obsługującą Sprzedającego.

 6. Kupujący oświadcza, że z chwilą potwierdzenia zamówienia akceptuje i upoważnia przewoźnika do odbioru Towaru w jego imieniu oraz wyraża zgodę na sprawdzenia tożsamości i pełnoletności Kupującego w chwili odbierania Towaru. Towar może być wydany wyłącznie pełnoletniej osobie Kupującej.

 7. Towar nie zostanie wydany przez przewoźnika:

  1. osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim;

  2. osobom, u których nie ma możliwości weryfikacji wieku. 

 8. Kupujący zostaje powiadomiony o przewidywanym terminie w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia.

 9. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w §6 ust. 7 pkt. a lub b, Sprzedający dokona odstąpienia od umowy i dokona zwrotu wpłaconych środków pieniężnych przez Kupującego, pomniejszonych o koszt przesyłki Towaru. Odstąpienie od umowy, wraz ze zwrotem środków pieniężnych nastąpi w ciągu 21 dni od wystąpienia ww. sytuacji.

 10. Na Stronie, ceny zaprezentowanych towarów podane są w cenach brutto. Obowiązującą ceną za dany towar jest cena podana na Stronie z chwilą składania zamówienia. 

 11. W ramach Sklepu nie łączy się cen promocyjnych i posiadanych rabatów.

 12. Kupujący wyraża zgodę na doliczenie do złożonego zamówienia, kosztów przesyłki kurierskiej, która wynosi:

 1. 25,00 zł w przedziale wagowym przesyłki od 0,00 do 7,80 kg

 2. 50 zł w przedziale wagowym przesyłki od 7,81kg – 15,61 kg

 3. 75 zł w przedziale wagowym 15,62 kg – 23,42 kg

 4. 100 zł w przedziale wagowym przesyłki od 23,43kg do 31,22 kg

 1. Rozliczenie za zakupiony towar może odbyć się:

  1. gotówką w Sklepie,

 2. płatnością elektroniczną w systemie Przelewy24 lub  kartą kredytową. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Winnica Bielawska Tomasz Pawlaczek PKO Bank Polski  47 1020 5138 0000 9602 0233 2864

 3. Kupujący wymagający faktury VAT, w trakcie składania zamówienia, w pozycji „Uwagi” jest zobowiązany do podania danych do wystawienia niniejszego dokumentu (min. Nazwa podmiotu, adres, NIP, email). 

 4. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W przypadku odstąpienia od umowy. Kupujący nie ma obowiązku podawania przyczyny odstąpienia od umowy. W takim przypadku, zobowiązany jest do poniesienia kasztów związanych ze zwrotem zakupionego towaru.

 5. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest w formie pisemnej złożyć w ciągu 14 dni stosowne oświadczenie odstąpienia od umowy i wysłać je na adres korespondencyjny Sprzedającego. Termin 14 dni liczy się od dnia odebrania Towaru przez Kupującego lub przedstawiciela firmy kurierskiej. Oświadczenie powinno zawierać następującą treść: „Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr (nr. Zamówienia) zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………”. 

 6. Towar kupiony przez Kupującego, z chwilą odstąpienia od umowy powinien być zwrócony w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru, Kupujący zobowiązany jest ponieść całkowity koszt zakupionego Towaru.

 7. Zwrot środków pieniężnych za Towar, u którego odstąpiono od zawarcia umowy, zostanie niezwłocznie dokonany w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania zwróconego w formie sposobu otrzymanej płatności.

 

ROZDZIAŁ V 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 • 7

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru bez wad. 

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej Reklamacji wynikającej z naruszenia praw gwarantowanych prawnie jak i w niniejszym Regulaminie. Wybór podstawy reklamacji należy do Kupującego.

 3. Reklamacje należy składać na adres: Wodna 20, 58-260 Bielawa z dopiskiem „REKLAMACJA”. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni od jej zgłoszenia.

 4. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie zakupionego Towaru (wraz z dowodem zakupu) na adres Sprzedającego.

 5. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

 

ROZDZIAŁ VI 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 8

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kupującego jest Sprzedający.

 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień, na zasadach wskazanych w polityce prywatności.

 3. Dane osobowe Kupującego mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie i w zakresie wskazanym w umowie dane osobowe Kupującego mogą być także powierzone podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych na rzecz Kupującego usług (Partnerów). Podmioty te nie będą wykorzystywały powierzonych im danych osobowych do promowania własnych produktów lub usług.

 4. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane przez Sprzedającego także w celach marketingowych, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę. Kupujący korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Konta Kupującego wyraża zgodę na:

 1. przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Kupującego i świadczeniem usług przez Sprzedającego;

 2. przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu przesyłania treści handlowych na wskazany przez Kupującego adres e-mail, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w polityce prywatności;

 3. otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przez Kupującego adres e-mail, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w polityce prywatności;

 4. przekazanie wskazanego przez Kupującego adresu e-mail Sprzedającemu w celu przesyłania przez nią treści handlowych na zasadach określonych w polityce prywatności.

 5. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 9

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych i tekstowych elementów Strony, jej wyglądu i innych treści w niej umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), przysługują wyłącznie Sprzedającemu.

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań jakichkolwiek treści lub elementów graficznych znajdujących się na Stronie, a także jej wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów sądowych powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. 

 1. Informacje ogólne

 2. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: pl

 3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Winnica Bielawska Tomasz Pawlaczek 58-260 Bielawa ul Wodna 20

 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@winnicabielawska.pl

 5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

  • Realizacja zamówionych usług

 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

  3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 8. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 9. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 10. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

 11. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 12. Hosting

 13. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: wix.com

 14. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 15. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • kurierzy

  • banki

  • operatorzy płatności

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

 16. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 17. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • oraz przenoszenia danych.

 18. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 19. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 21. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 22. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 23. Informacje w formularzach

 24. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 25. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 26. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 27. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 28. Logi Administratora

 29. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 30. Istotne techniki marketingowe

 31. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 32. Informacja o plikach cookies

 33. Serwis korzysta z plików cookies.

 34. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 35. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 36. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;

 37. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 38. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 39. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 40. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 41. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 42. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 43. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie

bottom of page